Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması

Proje kapsamında planlanmış olan üç aşamalı araştırma, 15 Temmuz darbe girişimi ile Olağanüstü Hal ilanının ardından bugüne değin rejimin giderek otoriterleşmesinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında akademik ve pratik bilgi üretim süreçleri ve bu süreçlerin bir parçası olarak eşitlik mücadelesi pratikleri üzerindeki etkisini ve sonuçlarını görünür kılmayı hedeflemektedir. Böylece baskıyla baş edebilmek için ortak eylem stratejileri oluşturulmasına katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır.

Araştırmanın ilk aşamasında, toplumsal cinsiyet alanında halen üniversitelerde çalışan ve/veya OHAL rejimi sırasında baskılarla veya kişisel gerekçelerle üniversiteden ayrılmış olan 247 akademisyen ile bir anket yapılmaktadır. Bu anketle, OHAL rejiminin ardından ivme kazanan otoriterliğin, kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve LGBTİ+ hakları ve mücadelesi alanlarının akademideki konumunu nasıl etkilediğinin, ortaya çıkan değişimin yönünün ne olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu aşamada betimlemeye dönük bir metodolojik yaklaşımla hareket edilmektedir.

İkinci aşama ise, OHAL sonrası baskı gören -kapanmış olanlar da dahil olmak üzere- toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle sivil toplumun nasıl bir tahribata uğradığını saptamak üzere gerçekleştirilecek 20 yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeyi kapsamaktadır.

Son olarak, kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanında çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin üyelerinin, kapatılmış olanlar dahil bu örgütlerin derinlemesine görüşmeler için kendisine ulaştığımız yöneticilerinin ve araştırma alanı toplumsal cinsiyet olan akademisyenlerin katılımıyla 7 odak grup çalışması planlanmıştır.

Araştırmanın ilk iki aşaması 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak, odak grup toplantıları 2021 yılının ilk aylarında gerçekleştirilecektir. 2021 yılının ikinci yarısında araştırmanın üç evresinden elde edilen verilerin yorumlanmasıyla sonuçlar raporlaştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacaktır.